Kanufahrt auf dem Kanal - Klasse 8e (12.09.2000)

kanu8.jpg (7794 Byte) kanu13.jpg (8106 Byte)

kanu3.jpg (6027 Byte)

kanu4.jpg (6258 Byte)

Kanu1.jpg (9280 Byte) kanu2.jpg (9255 Byte)

kanu5.jpg (8711 Byte)

kanu6.jpg (4047 Byte)

kanu7.jpg (8230 Byte) kanu12.jpg (9517 Byte)
kanu9.jpg (10122 Byte) Kanuolga.jpg (7510 Byte)
kanu10.jpg (8103 Byte) kanu4.jpg (6258 Byte)
kanu14.jpg (10559 Byte) kanuwasser.jpg (10820 Byte)

kanuuwe.jpg (9637 Byte)

kanusturz.jpg (9354 Byte)